۱۲,مهر,۱۴۰۱

اخبار

مرکز پژوهشی مطالعات دینی

معرفی مرکز

سوابق مرکز

گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی
۱. گروه مطالعات تمدنی
حوزه‌های مطالعاتی:
ـ تمدن نوین و جهان اسلام
ـ تمدن نوین و غیریت تمدنی
ـ کارنامۀ تمدنی جمهوری اسلامی
۲. گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
حوزه های مطالعاتی:
ـ فرهنگ سازی دینی و روحانیت
ـ مسائل و آسیب‌های اجتماعی و روحانیت

خدمات مرکز

خدمات

انجام مطالعات نظری، راهبردی براساس نظریات اسلامی در حوزه‌های اجتماعی و تمدنی.
شناخت، تحلیل و رصد شرایط دینی جامعه و انعکاس آن به مراکز پژوهشی، فرهنگی و مراجع تصمیم‌گیر نظام.
شناخت و  بررسی موقعیت اجتماعی و تمدنی جمهوری اسلامی و تحولات آینده جامعه.
انجام مطالعات آسیب شناختی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی و تمدنی.

زمینه های مطالعاتی

ماموریت

مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی، مجموعه ای دین پژوه است که برای‌ پشتیبانی پژوهشی – راهبردیِ تقویت حضور دین در زندگی فردی و اجتماعی ایران معاصر و ناظر به نیازهای نظری نخبگان حوزوی و دانشگاهی و نیازهای راهبردی کارگزاران حوزوی و حاکمیتی در این زمینه، فعالیت می نماید.

معرفی

معرفی مرکز

پس از حدود یک دهه فعالیت دو مجموعه پژوهشی پژوهشگاه، یعنی «مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی» و «گروه مطالعات تمدنی» که به نوعی هر دو ناظر به «مسائل اجتماعی ایران معاصر» اشتغال به کار علمی و پژوهشی داشتند، در اوایل سال ۱۳۹۵ در هیأت یک مجموعه علمی با عنوان «مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی» سازمان‌یافته و دوره جدید فعالیتی خود را شروع کرده است . در ادامه به معرفی اجمالی این مرکز که بر اساس سند «شناسنامه و نقشه حرکت علمی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در افق ده ساله» تنظیم شده و به تصویب شورای پژوهشی مرکز رسیده است اشاره می‌شود.